Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie

Wstęp deklaracji
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.

https://gckib-skrzyszow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
33-156 Skrzyszów 638
tel. 14 674 23 46
NIP 993-000-36-58 REGON 850522476
Data publikacji strony internetowej: 2008-01-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-01

Strona główna Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Strona nie posiada m.in. takich elementów jak:
• możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-04-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Koordynator ds. Dostępności Magdalena Obal
e-mail: magdalena.obal@gcb-skrzyszow.pl
Telefon: 14 674-23-46

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Dojazd do siedziby Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie – do siedziby można dotrzeć drogą powiatową nr 1367k. Należy skręcić przy kościele parafialnym w Skrzyszowie pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w kierunku północnym. W odległości ok. 400 metrów od wejścia głównego do znajduje się przystanek autobusowy.
Komunikacja autobusowa (prywatni przewoźnicy) – brak autobusów niskopodłogowych.

Dostępność wejścia
Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejścia nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy.

Dostępność parkingu
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek posiada parking ogólnodostępny. Osoby niepełnosprawne mogą
skorzystać z parkingu.

Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Istnieje możliwość pomocy niepełnosprawnym, w tym celu należy zadzwonić do sekretariatu Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie 14 674-55-08 lub wysłać e-maila na adres biblioteka@gcb-skrzyszow.pl.

Utrudnienia
Brak windy.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku trudności w dotarciu interesanta do siedziby istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na zewnątrz budynku i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku
• Pracownik Biblioteki znajdujący się przy wejściu głównym do Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek.

Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.