Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z usług bibliotek.

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie informuje:

1. Administratorem Twoich danych osobowych w postaci Imienia Nazwiska, imienia ojca, adresu zamieszkania lub/i adresu do korespondencji, daty urodzenia oraz danych kontaktowych ( telefon, e-mail) jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, zwane dalej GCKiB. Przetwarzanie tych danych jest uzasadnione i zgodne z prawem.

2. Aby zapisać Cię do Biblioteki potrzebujemy danych osobowych. Podajesz je dobrowolnie, ale bez podania ich nie skorzystasz z naszych usług.

3. Dane identyfikacyjne: musimy zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny ochrony dóbr kultury narodowej.

4. Dane statystyczne ( płeć, kategoria zawodowa ) podajesz dobrowolnie, ale w związku z ustawą o statystyce publicznej prosimy, byś je podał. Dane te nie będą łączone z innymi Twoimi danymi, a do Głównego Urzędu Statystycznego udostępnimy wyłącznie dane liczbowe.

5. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działania GCKiB, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iod@ug.skrzyszow.pl

6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 1983 r. nr 38 poz. 173 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia RODO).

7. Dane będziemy przetwarzać w następujących celach:
a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i kontrola ich zwrotów,
b) umożliwienie Ci dostępu on-line do Twojego konta czytelniczego,
c) wysyłanie przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku przekroczenia terminu zwrotu,
e) umożliwienie dostępu do publikacji elektronicznych,
f) udostępnienie Ci Internetu,
g) umożliwienie Ci skorzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
h) umożliwienie Ci skorzystania z innych naszych usług ,
i) ewentualne postępowanie egzekucyjne lub windykacyjne.

8.Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z Biblioteki oraz przez 6 lat od ostatniej operacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

9. Odbiorcami Twoich danych będą instytucje upoważnione do kontroli zgodnie z przepisami prawa, ponadto firmy świadczące na naszą rzecz usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów. Odbiorcami danych będą też nasi pracownicy i osoby fizyczne wykonujące obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.

10. Zgodnie z RODO przysługują Ci prawa:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,
c) usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej,
f) przeniesienia swoich danych.

11. Jeżeli przypuszczasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na podany w pkt. 5 adres poczty elektronicznej.

12. Dane osobowe czytelników biblioteki nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

13. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych czytelników do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
Danuta Flaumenhaft
Szynwałd 9
33-158 Szynwałd
tel. 14 674-23-46
e-mail: centrum@gcb-skrzyszow.pl
www.gckib-skrzyszow.pl