Regulamin Amatorskiej Ligi Orlikowej

REGULAMIN XVIII EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI ORLIKOWEJ W PIŁCE NOŻNEJ

 §1. Organizator

1) Organizatorem rozgrywek jest Urząd Gminy w Skrzyszowie oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.

2) Patronat nad rozgrywkami sprawuje Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior.

§2. Przepisy ogólne

1) Miejscem rozgrywek Amatorskiej Ligi Orlikowej w Piłce Nożnej są boiska orlik w Pogórskiej Woli, Skrzyszowie i Szynwałdzie.

2) W każdej zgłoszonej drużynie może być zgłoszonych 15 zawodników:

  a) na liście mogą występować zawodnicy grający w klubie piłkarskim, jednak należy wskazać klub, w którym grają. Osoby, które w trakcie rozgrywek dołączą do klubu są zobligowane do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie za pośrednictwem kierownika drużyny. (tzn. w zgłoszonej drużynie może być dwóch/czterech/dziesięciu zawodników z klubu – w meczu może występować dwóch zgodnie z §4 ust. 3)

  b) za zawodnika grającego w klubie piłkarskim, uznaje się zawodnika zgłoszonego do rozgrywek, który jest uprawniony do występowania w danej klasie rozgrywkowej. Bez znaczenia jest tutaj fakt, że dany zawodnik nie rozegrał w meczu w danej klasie rozgrywkowej oraz w rozgrywkach Pucharu Polski choćby minuty. Decyduje fakt zgłoszenia zawodnika w danym Podokręgu Piłki Nożnej.

  c) zawodnicy grający w klubach juniorskich są traktowani zgodnie z 2 ust.2 pkt a.

3) Każda drużyna uiszcza wpisowe w wysokości 200.00 zł, które w całości zostanie przekazane na ufundowanie dodatkowych nagród rzeczowych dla najlepszej/szych drużyny/drużyn.

4) Każdy zgłoszony zawodnik podczas rozgrywek zobowiązany jest do posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

5) Dopuszczalna ilość zmian w składach drużyn – max 3 (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn może ulec zwiększeniu)Termin okna/okien transferowego/transferowych zostanie podany wraz z terminarzem spotkań.  

6) Każda drużyna posiada Kierownika Drużyny, który zgłasza drużynę i odpowiada za wszelkie sprawy związane z drużyną.

7) Przed każdym meczem Kierownik lub Kapitan drużyny wypełnia protokół, który przekazuje sędziemu spotkania 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.

8) Wszystkich zawodników obowiązuje obuwie przystosowane do gry na sztucznej nawierzchni – turfy, halówki. Obligatoryjny zakaz gry w butach typu korki piłkarskie i lanki (nawet za zgodą zawodników przeciwnej drużyny). Zawodnik bez odpowiedniego obuwia może zostać usunięty z boiska gry.

9) W przypadku obuwia, które budzi wątpliwości – decyzje o dopuszczeniu zawodnika do gry podejmuje sędzia prowadzący spotkanie.

10) Podpisując zgłoszenie kierownik oświadcza, że wszyscy uczestnicy są zdrowi i nie maja przeciwwskazań zdrowotnych do gry w piłkę nożną oraz, że zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków NW.

11) W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność ponosi sprawca zdarzenia.

12) W Lidze Orlikowej udział mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz osoby po ukończeniu szesnastego roku życia pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

13) Mecze rozgrywane będą raz w tygodniu – w piątek, a w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych mecz zostanie ustalony na inny termin.

14) Organizator wspólnie z Sędzią decydują o rozegraniu zawodów w danym dniu.

15) Mecze rozgrywane będą w piątki od godziny 19:00.

16) Planowane rozpoczęcie rozgrywek: 16.06.2023 –  data zostanie potwierdzona w ogłoszenie na stronach gckib-skrzyszow.pl/alo, skrzyszow.pl/http://aloskrzyszow.futbolowo.pl/.

17) Organizatorzy mogą przyznać walkowera lub wykluczyć drużynę za nie zastosowanie się do regulaminu.

18) Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran – plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikających z tego powodu wypadków, oraz skutków wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

§3. System i zasady rozgrywek

1) System rozgrywek:

 a) rozgrywki prowadzone będą na ORLIKACH w Gminie Skrzyszów,

 b) obowiązuje system ligowy (każdy z każdym oraz mecz i rewanż),

 c) o kolejności miejsc w lidze decyduje:

  • większa ilość zdobytych punktów,
  • wynik bezpośredniego spotkania przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów,
  • różnica bramek 
  • większa liczba strzelonych bramek
  • mała tabela przy 3-ch (lub więcej) zespołach z jednakową ilością punktów: lepszy bilans punktów małej tabeli, lepsza różnica zdobytych bramek, większa ilość zdobytych bramek.

  d) za zwycięstwo w meczu przyznaje się 3 punkty, za remis 1, porażka 0 punktów,

  e) w przypadku nie stawienia się drużyny na mecz sędzia przyznaje walkower 5-0,

  f) trzykrotne nie stawienie się drużyny na mecz powoduje dyskwalifikację z rozgrywek (jeżeli drużyna nie odbyła 50% spotkań, wyniki meczy zostają anulowane),

  g) podczas finału edycji zostanie wyłoniony król strzelców (zawodnik z największą ilością bramek), najlepszy bramkarz (najniższa średnia stracona liczba bramek w meczu dla bramkarzy broniących przynajmniej w 2/3 wszystkich meczów w pełnym wymiarze czasowym meczu), oraz MVP głosami kapitanów drużyn i sędziów, którzy typują najbardziej wartościowych trzech zawodników przyznając kolejno 3, 2 i 1 pkt. Kapitanowie nie głosują na zawodników swojej drużyny.

2) Każdy Kapitan/Kierownik Drużyny może zażądać sprawdzenia zawodników drużyny przeciwnej z przedstawionym przez drużynę protokołem. W przypadku naruszenia przepisów, można domagać się usunięcia zawodnika z boiska lub walkowera. Protest można złożyć do momentu rozpoczęcia drugiej połowy meczu.
3) Protest rozstrzygany jest przez sędziego spotkania i jest wiążący.

§4. Przepisy gry

1) Mecz składa się z dwóch równych części po  25 minut każda (może ulec skróceniu w przypadku większej ilości zgłoszonych drużyn) i przerwy 5 minut. 

2) Zawody rozgrywane są piłką „5”.

3) Drużyny grają po 6 zawodników, w tym bramkarz w stroju odróżniającym go od pozostałych zawodników drużyny.

  a) maksymalnie 2 zawodników znajdujących w protokole drużyny w danym meczu (całym meczu) mogą występować w klubie piłkarskim,

  b) zawodnik zgłoszony przez klub do rozgrywek w ligach krajowych, który nie rozegrał w danym sezonie/rundzie  ani jednej minuty również podlega pod §4 ust.3 pkt a.

  c) jeżeli zostanie wykryte nadużycie poprzez przekroczenie dopuszczalnej ilości zawodników występujących w klubach zostanie przyznany walkower przez organizatora, którego nie obowiązują ramy czasowe na jego przyznanie.

  d) zawodnikom, którzy dołączają do klubów piłkarskich w trakcie trwania Ligi Orlikowej, zaleca się posiadanie zaświadczenia z PPN w Tarnowie, na którym jest wskazana data dołączenia do klubu.

  e) zawodnicy, którzy w zakresie tego przepisu będą składać wnioski/skargi są obligowani przedstawienie dowodu z meczu w postaci fotografii lub nagrania. W przypadku wniosku/skargi, który okaże się niezasadny w związku ze stanem faktycznym, zawodnik składający otrzymuje karę jednej kolejki. („Bo mnie się wydawało ” lub „Tak słyszałem” etc. nie są podstawą do składania wniosku/skargi).

4) Aby mecz mógł się rozpocząć na boisku musi znajdować się minimum 4 zawodników każdej z drużyn.

5) Walkower orzeka sędzia po upływie 10 minut od przewidzianego czasu rozpoczęcia rozgrywek.

6) Zmiany są lotne wyłącznie w strefie zmian. Za dokonanie zmiany w miejscu do tego nie przeznaczonym sędzia udziela drużynie karę 2 minut dla jednego zawodnika i przez ten czas drużyna gra w osłabieniu.

7) Strefą zmian określony jest obszar połowy boiska, na którym drużyna rozpoczęła daną część meczu.

8) Piłka z autu jest wybijana nogą – z linii lub zza linii bocznej, piłka nie może się toczyć.

9) Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą podając ją do zawodnika (piłka musi opuścić pole karne).

10) Drużyna ma 5 sekund na wprowadzenie piłki do gry. Po tym czasie sędzia odgwizduje rzut wolny dla drużyny przeciwnej.

11) Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się 5 metrów od miejsca wybijania autu, rzutu rożnego, bądź rzutu wolnego. Zawodnik sam niezwłocznie odchodzi na przepisową odległość, nie czekając na znak sędziego. Uporczywe blokowanie wybicia piłki karane jest żółtą kartką.

12) Gra wślizgiem przy przeciwniku jest zabroniona (rzut wolny pośredni), dopuszcza się jednak grę wślizgiem, kiedy nie jest wykonywany przy przeciwniku i jednocześnie nie zagraża bezpieczeństwa przeciwnika.

13) Sędziowie mają prawo usuwać zawodników na kary czasowe: 2 minuty oraz 5 minut.

  a) kara czasowa 2 minut jest równoznaczna z otrzymaniem żółtej kartki,

  b) kara czasowa 5 minut jest równoznaczna z otrzymaniem czerwonej kartki.

14) Napomnienia (żółte kartki) udzielone zawodnikowi w kilku kolejkach Amatorskiej Ligi Orlikowej  sumują się. Po trzeciej, szóstej żółtej kartce tego samego zawodnika musi on ponieść karę w postaci odsunięcia od kolejnego meczu.

  a) żółta kartka jest równoznaczna z otrzymaniem kary czasowej 2 minut.

15) Czerwona kartka dyskwalifikuje zawodnika nią ukaranego z udziału w bieżących zawodach oraz w kolejnym/kolejnych meczach – w zależności od popełnionego przewinienia. Interpretacji dokonuje sędzia zawodów.

  a) czerwona kartka jest równoznaczna z otrzymaniem kary czasowej 5 minut gry drużyny w osłabieniu,

16) W przypadku poważnie rażących fauli lub wybitnie niesportowych zachowań sędziowie mają prawo usunąć zawodnika z pola gry (czerwona kartka).

17) W przypadku wybitnie niesportowego zachowania, organizator ma prawo na odsunięcie zawodnika ukaranego czerwoną kartką na większą ilość meczy.

  a) niesportowe zachowanie zawodnika względem innych zawodników lub sędziego lub kibiców skutkujące czerwoną kartką wyklucza zawodnika na min. dwie kolejne kolejki.

18) Drużyna, w której występował ukarany zawodnik, po 5 minutach od wznowienia gry po wykluczeniu, ma prawo wprowadzić innego zawodnika.

19) Zawodnik powraca na boisko po wyraźnym wskazaniu sędziego.

20) Drużyna grająca w osłabieniu przez okres trwania kary 2 minutowej – w przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu zawodnik powraca na boisko.

21) Podczas odbywania się meczu zawodnicy drużyn, mogą zostać ukarani żółtą kartką za używanie przekleństw i słów wulgarnych. 

22) Przepis o spalonym nie obowiązuje.

23) W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy PZPN.

24) Stroje piłkarskie:

  • Drużyny ubrane są w kompletne stroje piłkarskie z widocznymi numerami,
  • Strój bramkarski powinien odróżniać się kolorem od strojów zawodników z pola,
  • W przypadku braku strojów organizatorzy zapewniają narzutki.

25) Drużyny mogą być wspierane dopingiem swoich kibiców. Kibice drużyn, których zachowanie jest naganne – w takiej sytuacji, drużyna jest proszona o uspokojenie swoich kibiców. W przypadku braku reakcji lub braku zmiany zachowania kibiców drużyna może zostać ukarana przez organizatora.

26) Po każdym spotkaniu kapitan jest zobowiązany do kontroli zapisu strzelców i kartek w swojej drużynie. Kapitan ma czas na tą czynność do chwili rozpoczęcia kolejnego meczu. Po tym czasie to, co zostaje zapisane przez Sędziego jest niepodważalne. 

27) Drużyny grające w meczu są odpowiedzialne za piłki. Po wybiciu piłki za ogrodzenie po piłkę NIEZWŁOCZNIE udaje się rezerwowy drużyny, której zawodnik wybił piłkę. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy drużyna , której zawodnik wybił piłkę rozgrywa mecz bez zawodnika rezerwowego, wtedy po piłkę musi udać się zawodnik drugiej drużyny. 

28) Jeśli jednak i druga drużyna przystąpiła do meczu bez rezerwowych wtedy po piłkę udaje się zawodnik, który ją wybił poza boisko ale dopiero po meczu, jeśli tego nie zrobi zostanie ukarany żółtą kartką.

§5. Przepisy końcowe

1) Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektów sportowych „Orlik”.

  a) przebywanie na obiektach orlik w czasie ich zamknięcia skutkuje usunięciem zawodnika z ligi.

2) Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

3) Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.